<HTML> <HEAD> <LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="http://www.active-web.cc/favicon.ico"> <title>Rechtsanwlte Burmann Wallnfer Bacher - Startseite</title> <STYLE TYPE="TEXT/CSS"> <!-- CENTER { font-family:Arial,sans-serif; font-variant:; font-size:10pt; } // --> </STYLE> <META NAME="author" CONTENT="Baumgartner Frank & Friembichler Johann GnbR"> <META NAME="publisher" CONTENT="Baumgartner Frank & Friembichler Johann GnbR"> <META NAME="copyright" CONTENT="Rechtsanwlte Burmann Wallnfer Bacher"> <META NAME="keywords" CONTENT="tirol, sdtirol, rechtsanwalt, mietrecht, arbeitsrecht, recht, erbrecht, baurecht, rechtsanwlte, rechtsanwaelte,vereinsrecht, nachbarschaftsrecht, rechtsschutzversicherung, rechtsberatung, steuerrecht, scheidung, unterhalt, schadenersatz, haftung, rechtsrat, familienrecht, anwalt, anwlte, anwaelte, sterreich, bacher, roman, wallnfer, peter, burmann, harald, unternehmensrecht, innsbruck, meraner strae, meranerstrae, law, lawyer, law office, avvocato, avocat , gericht, gerichtsurteile, kanzlei, anwaltskanzlei, rechtsanwaltskanzlei"> <META NAME="description" CONTENT="Homepage der Rechtsanwaltskanzlei Burmann Wallnfer Bacher Rechtsanwlte"> <META NAME="page-topic" CONTENT="Recht (Law)"> <META NAME="audience" CONTENT="Alle"> <META NAME="expires" CONTENT="NEVER"> <META NAME="page-type" CONTENT="Kommerziell"> <META NAME="robots" CONTENT="INDEX,FOLLOW"> </HEAD> <BODY BGCOLOR=#FFFFFF TEXT=#000000 LINK=#000000 ALINK=#000000 VLINK=#000000> <center> <img src="toplogo.gif" width="650" height="115" alt="jus-tirol.at -- Burmann Wallnfer Bacher, Rechtsanwlte"> <table cellpadding=5 width="650"> <tr> <td bgcolor="#990000" align=center> </td> </tr> <tr> <td align=center><font size="-1"> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="index.html">Startseite</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="wir.html">Wir ber uns</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="kanzlei.html">Die Kanzlei</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="klient.html">Der Klient</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="taten.html">Ttigkeiten</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="links.html">Links</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> <a href="kontakt.html">Kontakt</a> <img src="kugel.gif" width="10" height="10"> </font></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#990000" align=center> </td> </tr> <tr> <td align=center>&nbsp <br> </tr> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align=center> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align=center> <br><strong> M e r a n e r &nbsp S t r a e &nbsp 1<br> A &nbsp 6 0 2 0 &nbsp I n n s b r u c k</strong><br> <br> Tel.: +43 (0) 512/58 86 86-0<br> Fax: +43 (0) 512/58 86 86-20<br> E-Mail: <a href="mailto:kanzlei@jus-tirol.at">kanzlei@jus-tirol.at</a><br>&nbsp</td> </tr> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align=center> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#990000" align=center> <font style='Arial' size=+2 color="#FFFFFF"> <b>www.jus-tirol.at</b> </font> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align=center> </td> </tr> <tr> <!-- <tr> <td bgcolor="#9999ff" align=center> <br> <b>powered by j-banner</b><br><br> <APPLET code=banner archive="banner.jar" codebase="http://active-web.cc" width=234 height=60></APPLET> </td> </tr> --> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF" align=right> <font size="-2"><a href="#" border="0">nach oben</a></font> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#CCCCCC" align=center> </td> </tr> <tr> <td align=center> <font size="-2"> &copy; 2000-2014 by Dr. Harald Burmann Dr. Peter Wallnfer Dr. Roman Bacher <br> <a href="http://www.webxxl.at/hosting-preise.php">Webspace</a> by webXXL </font> </td> </tr> </table> </center> </BODY> </HTML>